ทางเดินในโรงแรม

  เค79รูม - ห้องพักแบบกลุ่ม / ห้องพักแบบรวม

    

บรรยากาศภายในห้องพัก

บริเวณภายในอาคาร

บริเวณภายนอกอาคาร